De H.A.P. een lijst met daadkrachtige kandidaten.

De lijst met kandidaten voor de verkiezingen van 7 maart 2006

1. Labuche J.E.      mn      Hbo-er Soc Wet, - 4 jaar raadslid
2. Jaggoe R.          mn      Ingenieur werkende bij ING
3. Hanoeman D      mn      werkzaam voor defentie
4. Wesselingh E     vr        Ingenieur werkzaam o.a. HHS
5. Kuzee, A           vr        huisvrouw en dierenwelzijnspecialist
6. Ahmad, M          mn      bijzondere veiligheid Schiphol
7. Essabri, A          mn      bestuurdkundige
8. Sewlal, C           vr        bediende


Een selecte groep die het durft aan te gaan wat in het Partijprogramma 2006-2010 naar voor gebracht wordt met steun van de gemeenschappen van de verschillendce culturele achtergrond zowel allochtonen als autochtonen.

In de beweging werken er nog diverse deskundigen en specialisten mee zoals juristen, een drs besturuskunde en MBA mangement, verschillende HOB-ers, maatschappelijke werkers en opbouwwerkers. Doch de opleidingen wegen niet door het gaat om mensen die betrokken zijn op elkaar en met elkaar, daar bouw je een stad mee.

Culturele achtegronden van de leden
Vier niet-westerse allochtonen
Drie autochtone leden
Een westerse allochtoon

Haagse Allochtonen Partij uitstekend van start !

Op 19 januari werden er 37 steunbetuigingen gedaan op het Haagse Stadhuis op nog geen 2 uur tijd.

De steunbetuigingen kwamen van alle gemeenschappen in Den Haag uit verschillende culturele achtergronden: Nederlanderse, Hindoestaanse, Pakistaanse, Turkse, Attilaanse, Indische ,Marokkaanse, Sikhs,...

Ook diverse dierenvrienden waren aanwezig om de H.A.P. te ondersteunen en de lijsttrekker Jozef Labuche een riem om het hart te steken, om zijn werk als raadslid voor het dierenwelzijn de afgelopen vier jaar erkentelijk te zijn.

De H.A.P. bedankt iedereen die meegewerkt heeft om de H.A.P. van start te gaan.
De begroetingen waren hartelijk.

Er werd ontstond zelfs een ontmoeting van enkele leden van H.A.P. met geloofsgenoten uit Zoetermeer. Ondertussen was er in het atrium een bijeenkomst over solidariteit, mooier kon het niet zijn. De Groep Becker had nog in de bistro van het stadhuis gezorgd voor een optreden van buikdanseressen, zo was het feest van de eerste ontmoeting compleet.

Ter plaatse werd er ook een lijstcombinatie aangegaan van de Haagse Allochtonen Partij met de Haagse Onafhankelijk Ouderen Partij en met de Groep Becker.

Zo bevestigen wij als H.A.P. eens te meer dat wij samen de stad zijn en dat uit samengaan de stad bestuurt moet worden. De beiden andere partijen hebben ook allochtonen in hun rangen en hebben een eigen specifiek programma voor hun doelgroep.

Er zal samengewerkt worden tijdens de verkiezingen met Hoop en met GB en zeker ook na de verkiezingen . Als slechts 1 van de 3 het zou halen dan zal de samenwerking blijven bestaan en uitgewerkt worden.

Wat het doel is van de Haagse Allochtonen Partij - zo uitgroeien dat het zichzelf kan opheffen in een Alliantie van Burgers die het terug voor het zeggen hebben en niet de partijen en de ambtenaren in het stadhuis.

Met Cees De Jaegher en Cock Jol van de PPS sprak de lijssttrekker en voorzitter van H.A.P. af om volgende week een bericht te sturen naar alle locale partijen om samen te gaan werken in de verkiezingen al maar indien wij gekozen zijn ook er na en daartoe een bijeenkomst te beleggen.

Het wordt tijd dat de Hagenaars weten hoe zij bestuurt worden (zie http://labuche.web-log.nl) zodanig dat zij niet meer automatisch kiezen op landelijke partijen. Nederland kent 750 locale partijen in de gemeenteraden. Alleen de Haagse bevolking lijkt nog niet wakker te zijn.

De H.A.P. heeft een goede start genomen, op dit elan gaan wij verder

PERSBERICHT

Een stad ben je samen !

Haagse Allochtonen Partij resultaat van een nieuwe beweging van Hagenaars uit diverse gemeenschappen met zowel allochtone als autochtone stadsgenoten.

Zij werd opgericht op 11 november 2005 in Den Haag door Rakesh Jaggoe, Shoaib Akmal Dewanand Hanoeman en Jozef E. Labuche. De Haagse Allochtonen Partij komt voort uit de Alliantie Burgers voor Burgers (2003) en de Fractie Groep Labuche in de Haagse gemeenteraad (2002).

Bij de Haagse Allochtonen Partij staat participatie, integratie en cohesie centraal op alle gebieden van het samenleven in bijzonder op de terreinen van wonen, scholing, werken, cultuur, leefbaarheid, milieu, veiligheid en besturen.

Dit alles onder het motto : Niet over ons, maar samen met ons !

Maximale participatie richting burger en richting bestuur door constante communicatie en open dialoog, o.a. door optimale inzet van ICT met gemeenschappen en wijken.

Niet veranderen en verbeteren is stil staan en achteruit gaan.

Door participatie in alle geledingen van onze Haagse samenleving te bevorderen en zelf deel te nemen aan het bestuur van onze stad en herkenbaar te zijn als aanspreekpunt kan de Haagse Allochtonen Partij een wezenlijke bijdrage leveren in het integratie proces van zowel allochtonen als autochtonen om via dit proces van participatie en integratie volwaardige cohesie te komen in het verwezenlijken van een gezamenlijk cultuur waarin iedereen zich thuis en goed kan voelen.

Bevolkingsgroepen en gemeenschappen hebben op een bepaald moment in de geschiedenis deel gaan nemen aan het bestuur van hun land. Juist door te participeren aan het bestuur werd het hun land, waarin ze zich thuis konden voelden.

De arbeiders verenigde zich in de socialisten, de elitairen in het liberalisme en gelovige gemeenschap vonden zich een christelijke partij als reactie op het feit dat de adel en de rijken voorheen het land alleen bestuurden, domineerden en hun wil oplegden.

Dit proces is van alle tijden. Daarom is het nu tijd voor een beweging en partij van mensen die van het land waarin zij wonen ook hun land willen maken door volwaardig en onafhankelijk mee te werken aan besluitvorming over hun leven en leefomgeving om zo harmonie en welzijn te helpen bewerkstelligen voor iedereen zonder onderscheid.

Integratie op allerlei wijzen op essentiële terreinen van het bestaan staat centraal bij H.A.P.

Bestuurlijk : Integratie tussen het kortzichtige oubollige politiek bestuurlijk duale links en rechts denken.

Een noodzakelijke integratie welke nodig en op langere termijn onafwendbaar is, als basis voor een harmonieus en vredevol samen leven.

Links en rechts zijn heden contraproductieve begrippen en verschijnselen, polariserende ideologieën uit een lang vervlogen tijd. Een bewijs dat de verlichting voorbij gegaan is aan de westerse politiek. Wetende dat pragmatisch besturen hiermee zwaar belast wordt en bovendien werkelijke cohesie en harmonie in de weg staat en zelfs tot doden kan leiden.

Maatschappelijk : Permanente integratie van zowel allochtonen als autochtonen in een zich steeds vernieuwende multi-culturele samenleving.
M.a.w.: integratie als een nooit eindigend voortdurend proces, geplaatst in een context van een zich steeds veranderende samenleving in plaats van het huidige niet wijs doordacht gehanteerde model van een statisch vanzelfsprekend langs afgebakende wegen te bereiken en te meten doel voor slechts een deel van de bevolking.

Individueel : Zelfintegratie ( integratie van het Zelf) door bewuste identiteitsontwikkeling en het bevorderen van maatschappelijk bewust-zijn bij jong en oud, juist los van elke labeling.

Uit daadwerkelijke participatie en volwaardige integratie volgt logisch een onwrikbare cohesie.

Op het moment dat dit breedmaatschappelijk geslaagd is, houdt de Haagse Allochtonen Partij op natuurlijke wijze op te bestaan. Daar de beweging dan haar doelstellingen gehaald heeft en opgegaan zal zijn in een Alliantie van Haagse burgers.

De Haagse Allochtonen Partij zal zich extra inzetten op de terreinen van wonen, scholing, werken, cultuur, veiligheid, milieu en leefbaarheid vanuit het perspectief :      

Den Haag zijn we samen!

w.g.

Rakesh Jaggoe
Shoaib Akmal
Dewanand Hanoeman
Jozef E. Labuche

MEER INFORMATIE :

http://haagseallochtonenpartij.web-log.nl

AANMELDEN :

Wilt u meewerken, bent u graag kandidaat voor de verkiezingen 2006, wil je ondersteunen, sponseren contacteer ons via : Haagse-Allochtonen-Partij@hotmail.com

SPONSEREN : Rabobank nr. : 3871 83 264 met de vermelding : H.A.P. - steun 2006

 

Brief aan Solidair Nederland

 HAAGSE ALLOCHTONEN PARTIJ

                                                       Den Haag, 22-12-2005

Aan : de voorzitter en het bestuur van Solidair Nederland

Onderwerp : bundeling van krachten om samen naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 te gaan.

Beste mensen,

Wij waren met ons voltallig bestuur aanwezig op uw openingsavond in zaal Tropical.

Het bestuur van de Haagse Allochtonen Partij is blij verrast dat er nog vele Haagse burgers zijn die het zelfde denken en ervaring hebben. Gaan voor nieuwe vertegenwoordigers voor de allochtone gemeenschap, maar ook de autochtonen hierbij betrekken.

De door u ingerichte avond mag een succes genoemd worden. Nu moet dat succes vertaald worden naar goede verkiezingen in 2006.

Daar spraken wij met leden van uw bestuur en er zou deze week 51 nog contact gezocht worden om samen met de besturen bespreken hoe wij eventueel kunnen samenwerken of zelfs samen naar de verkiezingen gaan.

Van ons uit hebben wij deze week getracht contact te krijgen doch dit is ons niet gelukt.
U heeft ook geen contact met ons gezocht, ondanks onze voorzitter steeds bereikbaar is en ook te vinden via het stadhuis. Wij hoeven niet op te gaan in elkaar we kunnen een verbindingslijst aangaan.

Wij hopen volgende week een bijeenkomst te beleggen. De verkiezingen naderen met rasse schreden.

Als H.A.P. zochten wij ook contact met de Islam Democraten ook zij hebben nog niet geantwoord, wat wij betreuren.

De drie nieuwe partijen, met allochtone basis, geven aan voor iedereen op te komen en de cohesie te willen vergroten in deze samenleving en op te komen voor de allochtonen en de autochtonen.

Het zou geen goede boodschap zijn en niet uitnodigend zijn als wij dit in verdeeldheid zouden gaan doen, daar wij het tegenover gestelde beweren. Dit zou bij aanvang al het vertrouwen in onze partijen kunnen beschamen. Waarbij wij dan gemakkelijk op de korrel genomen zouden kunnen worden door onze politieke tegenstanders. Meer de tegenstanders hebben alle belang bij dat wij afzonderlijk naar de verkiezingen gaan, de reststemmen per partij gaan naar de grote partijen en naar de zittende meerderheid.

Als het u werkelijk ernst is om de krachten te bundelen dan worden wij graag door u gecontacteerd, hiervoor hierna de nodige namen en telefoonnummers.

Indien u hierop niet reageert voor 28 december veronderstellen wij dat uw intenties niet in die richting wijzen en u eigenlijk niet doet wat u naar voorbracht in de voorstelling van Solidair Nederland.

In de hoop dat wij elkaar kunnen vinden en kennis, ervaring en goede kandidaten kunnen bundelen en verenigen om sterk naar de verkiezingen te gaan in het belang van alle Hagenaars

Vriendelijke groeten,

het bestuur van H.A.P.

Rakesh Jaggoe 06-247.85.954
Dewanand Hanoeman 06-267.34.082
Jozef E. Labuche 06-536.90.732

Brief aan Islam Democraten

 

HAAGSE ALLOCHTONEN PARTIJ

                                                       Den Haag, 22-12-2005

Aan :   de voorzitter en het bestuur van de Islam Democraten

Onderwerp      :  bundeling van krachten om samen naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 te gaan.

Geachte Heren,

Wij hebben via de krant vernomen dat u deelneemt aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2006.

Het bestuur van de Haagse Allochtonen Partij nodigt u hierbij uit om een gesprek met de beiden besturen te hebben ten einde na te gaan of wij de krachten kunnen bundelen om samen naar de verkiezingen te gaan om onze achterbannen, zo goed mogelijk te vertegenwoordigen en te zorgen dan de Islambroeders echt vertegenwoordigd zijn in de raad.

Van ons uit hebben wij deze week getracht contact te krijgen met u, doch dit is ons niet gelukt.

Daartoe deze brief om u uit te nodigen tot een gesprek onder besturen.

Wij hopen met u volgende week een bijeenkomst te kunnen beleggen. De verkiezingen naderen met rasse schreden. U zou met uw bestuur ontvangen worden op het stadhuis.

Als H.A.P. zochten wij ook contact met Solidair Nederland echter ook zij hebben nog (nog) niet geantwoord, wat wij betreuren.

De drie nieuwe partijen, met allochtone basis, geven aan voor iedereen op te komen en de cohesie te willen vergroten in deze samenleving en op te komen voor de allochtonen en de autochtonen.

Het zou geen goede boodschap zijn en niet uitnodigend zijn, als wij dit in verdeeldheid zouden gaan doen, daar wij als partij het tegenovergestelde beweren. Dit zou bij aanvang al het vertrouwen in onze partijen kunnen beschamen. Waarbij wij gemakkelijk op de korrel genomen kunnen worden door onze politieke tegenstanders. Meer de tegenstanders hebben er alle belang bij dat wij afzonderlijk naar de verkiezingen zouden gaan, de reststemmen per partij gaan naar de grote partijen en de zittende meerderheid dus.

Als het u werkelijk ernst is om de krachten te bundelen dan worden wij graag door u gecontacteerd, hierna de nodige namen en telefoonnummers.

Indien u hierop niet reageert voor 28 december veronderstellen wij dat uw intenties niet in die richting wijzen en u het gesprek niet wil aangaan en de dialoog vermijdt.

In de hoop dat wij elkaar kunnen vinden, in de leer van de Profeet,  en kennis, ervaring kunnen bundelen en goede kandidaten kunnen verenigen, om sterk naar de verkiezingen te gaan in het belang van alle Hagenaars.

De Profeet zij gezegend, vrede met Hem,

Hartelijke groeten,

het bestuur van H.A.P.

Rakesh Jaggoe                       06-247.85.954
Dewanand Hanoeman              06-267.34.082
Jozef E. Labuche                     06-536.90.732